Сграда A – Етаж 2

Сграда A – Етаж 2
Апартамент A8 - СвободенАпартамент A9 - АнгажиранАпартамент A10 - АнгажиранАпартамент A11 - АнгажиранАпартамент A12 - СвободенАпартамент A13 - СвободенАпартамент A14 - Ангажиран

Апартамент A8 - Свободен

Апартамент A9 - Ангажиран

Апартамент A10 - Ангажиран

Апартамент A11 - Ангажиран

Апартамент A12 - Свободен

Апартамент A13 - Свободен

Апартамент A14 - Ангажиран