Сграда A – Етаж 1

Сграда A – Етаж 1
Апартамент A1 - АнгажиранАпартамент A2 - АнгажиранАпартамент A3 - ПродаденАпартамент A4 - АнгажиранАпартамент A5 - ПродаденАпартамент A6 - ПродаденАпартамент A7 - Ангажиран

Апартамент A1 - Ангажиран

Апартамент A2 - Ангажиран

Апартамент A3 - Продаден

Апартамент A4 - Ангажиран

Апартамент A5 - Продаден

Апартамент A6 - Продаден

Апартамент A7 - Ангажиран